Việt Nam tăng ngân sách quốc phòng cao nhất từ trước tới nay

 Ngân sách Quốc phòng Việt Nam 2019 khẳng định, chính sách quốc phòng của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược.

Việt Nam mong muốn sự cạnh tranh giữa các nước lớn phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực, không tạo ra bất bình đẳng giữa nước lớn với nước nhỏ, không phương hại đến lợi ích của Việt Nam.

Các Nguồn Thông Tin Được Lấy Từ Vietnam Defence


Việt Nam tăng ngân sách quốc phòng cao nhất từ trước tới nay Việt Nam tăng ngân sách quốc phòng cao nhất từ trước tới nay Reviewed by Mê Truyện Ma on tháng 9 25, 2021 Rating: 5

Không có nhận xét nào

CHÍNH TRỊ

{getBlock} $results={5} $label={CHINH-TRI} $type={block1} $color={#F64E4E}